KGFB - 2023 csak nőknek!állati közösségolvasni jó!apuciknakünnepelj!
Egyéni keresés

A veg­le­ges-­szor­te­le­ni­tes.­hu egy o­lyan ol­dal, a­hol min­dent meg­tud­hatsz a koz­me­ti­ka­i tar­tós szőr­te­le­ní­tésről ar­ról, hogy ne­ked me­lyik a leg­meg­fe­lelőbb.

hirdetés

A vég­le­ges szőr­te­le­ní­té­sek ke­ze­lé­sé­nek a fel­vé­te­le i­gen egy­szerű, be­je­lent­ke­zés a­lap­ján mű­kö­dik. A ke­ze­lés ide­je a fe­lü­let nagy­sá­gá­tól függően kü­lön­böző idő­tar­ta­mú le­het. A vég­le­ges szőr­te­le­ní­tést egy­re töb­ben ve­szik igény­be.